DEFINICJA STRON

Pomiędzy Spółką SASU NFThemis (w trakcie tworzenia),
10 rue de la Paix, 75002, PARIS
wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek w PARIS,
reprezentowaną przez Jacquesa-Henri LESCOUËT
występującego w charakterze Prezesa,
należycie upoważnionego do sporządzania niniejszego dokumentu.
Kontakt z firmą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej po kliknięciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej serwisu.
zwaną dalej "Sprzedawcą" lub "Spółką".
Z jednej strony,
A osoba fizyczna lub prawna nabywająca produkty lub usługi od firmy,
dalej "Kupujący" lub "Klient"
Z drugiej strony,

PREAMBUŁA

Sprzedawca jest wydawcą produktów i usług wirtualnych i do pobrania, sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej (https://nfthemis.org). Lista i opis towarów i usług oferowanych przez Spółkę znajduje się na wyżej wymienionej stronie internetowej i jej stronach sprzedażowych.

ARTYKUŁ 1 - CEL

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki stron w kontekście sprzedaży internetowej Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedającego.

ARTYKUŁ 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży Produktów lub Usług dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej Spółki i stanowią integralną część Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej wersji na swojej stronie internetowej. OWH obowiązujące w tym czasie to te, które obowiązują w dniu dokonania płatności (lub pierwszej płatności w przypadku płatności wielokrotnych) za zamówienie. Niniejsze OWU są dostępne na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem: https: //nfthemis.org/conditions-generales-de-vente/. Spółka zapewnia również, że ich akceptacja jest jasna i bez zastrzeżeń w momencie zakupu. Klient oświadcza, że zapoznał się z całością niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, a w stosownych przypadkach także ze Specjalnymi Warunkami Sprzedaży dotyczącymi danego produktu lub usługi i akceptuje je bez ograniczeń i zastrzeżeń. Klient potwierdza, że otrzymał niezbędne porady i informacje w celu zapewnienia, że oferta jest odpowiednia dla jego potrzeb. Klient oświadcza, że jest prawnie zdolny do zawarcia umowy zgodnie z prawem francuskim lub że jest prawomocnym przedstawicielem osoby fizycznej lub prawnej, w imieniu której zawiera umowę. W przypadku braku dowodu przeciwnego, informacje zarejestrowane przez Spółkę stanowią dowód wszystkich transakcji.

ARTYKUŁ 3 - CENY

Ceny produktów sprzedawanych za pośrednictwem stron internetowych są podane w euro bez podatków i są dokładnie określone na stronach opisujących Produkty. Są one również podane w euro bez podatków na stronie zamówienia produktu. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie w przyszłości. Koszty telekomunikacyjne niezbędne do uzyskania dostępu do stron internetowych Spółki ponosi Klient.

ARTYKUŁ 4 - ZAWARCIE UMOWY ONLINE

W celu złożenia zamówienia Klient musi wykonać szereg czynności właściwych dla każdego Produktu lub Usługi oferowanej do sprzedaży przez Sprzedawcę. Jednakże opisane poniżej kroki są systematyczne: - informacja o istotnych cechach Produktu; - wybór Produktu, ewentualnie jego opcji oraz wskazanie istotnych danych Klienta (dane identyfikacyjne, adres...); - akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. - Weryfikacja elementów zamówienia i w razie potrzeby korekta błędów. - Postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności i płatności za produkty. - Dostawa produktów. Klient otrzyma wówczas drogą mailową potwierdzenie opłacenia zamówienia, a także potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdzające jego złożenie. Klient otrzyma kopię niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w formacie .pdf. W przypadku produktów dostarczanych, dostawa ta będzie realizowana na adres wskazany przez Klienta. W celu prawidłowej realizacji zamówienia, Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, na przykład w przypadku nietypowego żądania, złożonego w złej wierze lub z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu.

ARTYKUŁ 5 - PRODUKTY I USŁUGI

Istotne cechy towarów, usług i ich ceny są udostępnione kupującemu na stronach internetowych firmy. Klient zaświadcza, że otrzymał szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy oraz warunków płatności, dostawy i realizacji umowy. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia Klienta wyłącznie w ramach dostępnych zapasów. W przypadku braku takiej dostępności Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Te informacje umowne są przedstawione szczegółowo i w języku francuskim. Zgodnie z prawem francuskim, jest on podsumowywany i potwierdzany w momencie zatwierdzenia zamówienia. Strony są zgodne co do tego, że ilustracje lub zdjęcia produktów oferowanych do sprzedaży nie mają wartości umownej. Okres ważności oferty Produktów oraz ich ceny są określone na stronach sprzedaży produktów, podobnie jak minimalny okres obowiązywania proponowanych umów, gdy dotyczą one ciągłych lub okresowych dostaw produktów lub usług. Z wyjątkiem szczególnych warunków, prawa przyznane w niniejszym dokumencie są przyznawane wyłącznie osobie fizycznej, która podpisała zamówienie (lub osobie, która posiada podany adres e-mail). Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zgodności i wad ukrytych Sprzedawca dokona zwrotu lub wymiany produktów wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem. Zwrot pieniędzy można uzyskać kontaktując się ze Sprzedawcą drogą mailową lub listowną.

ARTYKUŁ 6 - KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

Produkty pozostają własnością Spółki do momentu całkowitej zapłaty ceny.

 

ARTYKUŁ 7 - DOSTĘPNOŚĆ I PREZENTACJA

Zamówienia będą realizowane w ramach naszych dostępnych zapasów lub w zależności od dostępności zapasów naszych dostawców.

ARTYKUŁ 8 - PŁATNOŚCI

Płatność jest wymagana natychmiast po złożeniu zamówienia. Klient może dokonać płatności kartą kredytową. Bezpieczna płatność online kartą kredytową jest dokonywana przez naszego dostawcę usług płatniczych STRIPE. Przesyłane informacje są zaszyfrowane zgodnie z zasadami sztuki i nie mogą być odczytane podczas transportu w sieci. Po dokonaniu płatności przez Klienta, transakcja jest niezwłocznie obciążana po weryfikacji danych. Zgodnie z przepisami kodeksu monetarnego i finansowego, zobowiązanie do płatności kartą jest nieodwołalne. Podając swoje dane bankowe w momencie sprzedaży, Klient upoważnia Sprzedawcę do obciążenia jego karty na kwotę odpowiadającą wskazanej cenie. Klient potwierdza, że jest prawnym posiadaczem karty, która ma być obciążona i że jest prawnie upoważniony do jej używania. W przypadku błędu lub niemożności obciążenia karty, Sprzedaż zostaje natychmiast anulowana z mocy prawa, a zamówienie unieważnione.

ARTYKUŁ 9 - OKRES ODSTĄPIENIA

Zgodnie z art. L. 121-20 kodeksu konsumenckiego "konsument ma czternaście dni na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy bez konieczności uzasadniania swoich racji lub płacenia jakichkolwiek kar, z wyjątkiem, w stosownych przypadkach, kosztów zwrotu towarów". "Termin, o którym mowa w poprzednim ustępie, biegnie od daty otrzymania towaru lub przyjęcia oferty na usługi. Z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać kontaktując się ze Spółką drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w wyżej wymienionym terminie, zwrotowi podlega jedynie cena zakupionego produktu/produktów oraz koszty przesyłki, koszty zwrotu pozostają na koszt Klienta. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym stanie i kompletne (opakowanie, akcesoria, instrukcje, itp.), aby mogły być ponownie wprowadzone do obrotu w nowym stanie; jeśli to możliwe, należy dołączyć kopię dowodu zakupu.

ARTYKUŁ 10 - GWARANCJE

Zgodnie z prawem, Sprzedawca udziela dwóch gwarancji: zgodności i wad ukrytych produktów. Sprzedawca zwraca kupującemu lub wymienia produkty widocznie wadliwe lub nieodpowiadające złożonemu zamówieniu. Żądanie zwrotu pieniędzy należy złożyć kontaktując się ze Sprzedawcą drogą mailową lub listowną. Sprzedawca przypomina, że konsument: - ma 2 lata od dostarczenia towaru na podjęcie działań ze Sprzedawcą - może wybrać pomiędzy wymianą lub naprawą towaru na warunkach przewidzianych w powyższych postanowieniach. widocznie wadliwy lub nieodpowiadający - jest zwolniony z obowiązku udowodnienia istnienia niezgodności towaru z umową w ciągu 6 miesięcy od dostarczenia towaru. - że, z wyjątkiem towarów używanych, termin ten zostanie wydłużony do 24 miesięcy począwszy od 18 marca 2016 r. - że konsument może również dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady ukryte rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 1641 k.c. i w takim przypadku może wybrać między odstąpieniem od umowy sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży (przepisy art. 1644 k.c.).

ARTYKUŁ 11 - SKARGI

W razie potrzeby Kupujący może złożyć reklamację kontaktując się z firmą drogą mailową lub listowną.

ARTYKUŁ 12 - PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Marki, nazwy domen, produkty, oprogramowanie, obrazy, filmy, teksty lub ogólnie wszelkie informacje podlegające prawom własności intelektualnej są i pozostają wyłączną własnością sprzedającego. Za pośrednictwem niniejszych OWH nie następuje przeniesienie praw własności intelektualnej. Jakiekolwiek całkowite lub częściowe powielanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tych towarów z jakiegokolwiek powodu jest surowo zabronione.

ARTYKUŁ 13 - SIŁA WYŻSZA

Wykonanie zobowiązań sprzedającego wynikających z niniejszej umowy zostaje zawieszone w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego lub siły wyższej, które uniemożliwiłyby ich wykonanie. Sprzedawca powiadomi Klienta o wystąpieniu takiego zdarzenia w możliwie najkrótszym czasie.

ARTYKUŁ 14 - NIEWAŻNOŚĆ I ZMIANY UMOWY

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie unieważnione, nie unieważnia to pozostałych postanowień, które pozostają w mocy pomiędzy stronami. Wszelkie zmiany w umowie są ważne tylko po pisemnym i podpisanym przez strony porozumieniu.

ARTYKUŁ 15 - GPD I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do zadawania pytań, dostępu, zmiany, sprzeciwu i sprostowania swoich danych osobowych. Akceptując niniejsze warunki, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas takich danych dla celów niniejszej umowy. Zobacz naszą politykę prywatności tutaj.

ARTYKUŁ 16 - PRAWO WŁAŚCIWE

Wszystkie klauzule zawarte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, jak również wszystkie operacje kupna i sprzedaży, o których w nich mowa, podlegają prawu francuskiemu.